ALV 2021

Ook kan er dit jaar geen ALV plaatsvinden. De stukken worden nu naar alle leden verzonden.

Net als vorig jaar kunnen wij jullie ook dit jaar helaas niet uitnodigen voor een fysieke algemene ledenvergadering. De corona houdt ons allen nog steeds stevig in de greep.

Sparrenheide, waar we al 5 jaar lang de vergadering houden, zit op slot.

Daarom ontvangen jullie wederom de stukken in de bus:

 • Concept-jaarverslag 2020 (bijgevoegd)
 • Financiën:
  • Concept financieel jaarverslag (bijgevoegd)
  • Verslag Kascommissie (Arie den Bleker en Clemens Festen
  • Vaststelling contributie
   Het bestuur stelt voor de contributie ook voor het komende jaar ongewijzigd te laten op € 5,- per huishouden per jaar.
 • Bestuur benoemingen (bijgevoegd).

Mochten jullie vragen hebben over de stukken, dan verzoeken we jullie de vragen te stellen via nabuurschap@outlook.com

Houd vol, blijf gezond en hopelijk tot ziens bij de ALV 2021,

Namens het bestuur,

Hanneke Hijmans


JAARVERSLAG 2020


Het jaar 2020 was een hectisch, spannend jaar en stond compleet in het teken van de Corona en met name alle maatregels. Veel besmettingen, veel overleden mensen, veel mensen die nadat ze positief getest waren, nog steeds kampen met restklachten: moe, spierpijn, concentratie verlies, niet goed kunnen ruiken en proeven. Heel vervelend.

Het bestuur is een groot deel van het jaar niet bij elkaar geweest, omdat het niet mocht maar ook omdat een naaste van één bestuurslid positief getest was.

We hebben veel geappt en elkaar over de telefoon gesproken.

Corona activiteiten.

Doordat we elkaar niet konden ontmoeten heeft het bestuur iedereen een plant bezorgt, een geranium, een roze. We kregen er veel en heel positief commentaar op, ook veel later in het jaar zeiden de naburen: hij staat nog steeds prachtig te bloeien.

Rondom kerstmis kreeg iedereen een presentje met een kaart en een bloknootje, ook daar veel positieve reacties op gekregen.

Bij kwetsbare ouderen zijn we langsgegaan om te kijken of iedereen voldoende hulp had.

De hulptelefoon.

De hulptelefoon is een belangrijke pijler voor het nabuurschap, zeker in corona-tijd was de hulptelefoon van onschatbare waarde, heel direct contact en laagdrempelig.
In het begin van de corona meldde een aantal mensen dat ze wel wat hulp konden gebruiken, vooral met het boodschappen doen, ook hadden zich veel mensen gemeld die hulp aanboden, de verbinden waren snel gelegd. Ze zorgen nog altijd voor elkaar.

Ook waren er vragen van mensen die het fijn vonden als er iemand zo nu en dan op bezoek kwam, of om een kopje koffie te komen drinken.
Er was een actie om mensen die onder de armoedegrens leven een mooi voedselpakket te geven, een samenwerking met de Diaconie.
Een oproep van Sparrenheide om een groep kinderen die Sint-Maarten willen lopen om het huis.
Er werden kledingrekken te koop aangeboden enz. enz.
Ook als de vragen op een andere manier, dan wel via de mail, dan wel via één van de leden van het bestuur binnenkomen, worden ze vaak snel opgelost. Veel voorbeelden, waar vragen door naburen snel werden opgelost door hulpvaardige naburen.

Bestuurssamenstelling.
Er waren geen veranderingen in de bestuurssamenstelling. Het huidige bestuur blijft op zoek naar mensen die voor een periode, korte of voor langere tijd het bestuur willen komen versterken. Het is ook mogelijk één project te begeleiden, dan blijf je vrij van alle bestuur perikelen.

Samenwerking met Sparrenheide.
De samenwerking met Sparrenheide blijft heel goed. Er zijn veel korte lijntjes ook in corona tijd en we weten elkaar te vinden.  Gebruik maken van de zaal lukte dit jaar, om logische redenen, niet.

Wel heeft Sparrenheide ons 2 x een verzoek gedaan.

Eén keer een oproep om kinderen die, tijdens Sint-Maarten, al zingend rond het verzorgingshuis wilden lopen. Veel ouders en kinderen gaven gehoor aan de oproep en er liepen ongeveer 30 kinderen en ouders, met prachtige lampions, vrolijk te zingen. De traktatie achteraf werd verzorgd door Sparrenheide. Het was een prachtig, ontroerend gezicht.

En één keer werd er gevraagd om mensen die zo nu en dan met een bewoner een stukje wilde wandelen, uiteraard corona-proef. Ook hieraan werd door verschillende naburen gehoor gegeven.

Bezoeken van 75-jarigen.
Op initiatief van seniorenplatform zou er in 2020 een pilot plaatsvinden, waarin alle mensen die in 2020 75 jaar zouden worden, zelfstandig wonen en in het Nabuurschap wonen, een bezoek krijgen van een getrainde vrijwilliger. Dit alles om te kijken of de 75-jarige op de hoogte is van het ondersteuningsaanbod (wonen, advies, subsidie en activiteiten). Helaas is de pilot niet doorgegaan in verband met de corona en wordt uitgesteld naar 2021, dan worden de mensen die zowel in 2020 en 2021 75 jaar worden, bezocht of gebeld.

Kerstmis 2020.
Er was dit jaar geen kerstzang bij de oudere, kwetsbare naburen, heel spijtig dat ook, dit zo dankbare onderdeel, niet door kon gaan.

Wel hebben alle leden van het Nabuurschap een leuke attentie, een bloknootje en een kerstkaart gekregen. Rondgebracht door een enthousiaste groep mensen.

De website.
De website van het Nabuurschap Driebergen Noord is nog steeds het visitekaartje voor het Nabuurschap. Er wordt informatie gegeven over wie we zijn en wat we doen, alle activiteiten worden vermeld en de Sociale Nabuurschapskaart wordt up-to-date gehouden, tot plezier van veel naburen.

Studenten en journalisten vinden vaak hun weg naar ons nabuurschap, daar ze erg ge-interesseerd in ons zijn of worden. Ze willen dan een interview of nemen het nabuurschap als onderwerp van een scriptie.

De Pers.
Als Nabuurschap worden we regelmatig gevraagd om ons verhaal te doen over het nabuurschap, wanneer hebben we het nabuurschap opgericht, waarom, is er alleen hulp bij betalende leden (nee, iedereen kan gebruik maken van het nabuurschap) wat bijzonder, een hulptelefoon. Er is veel interesse.  Als we zelf een actie ondernemen, vragen we zelf om een artikel, vaak met leuke foto’s, zoals het rondbrengen van de kerst-attenties. De Stichtse is een enthousiaste krant die graag een interview en artikel aan het nabuurschap wijdt.

Externe contacten.

 • De voorzitter van het nabuurschap heeft regelmatig contact met de gemeente over zaken die met ons nabuurschap te maken hebben. Het contact loopt direct met de Gemeente of via de Sociale Makelaar en het Sociale Dorpsteam.
 • Met de stichting “Omzien naar Elkaar” , een club die vooral in de Provincie Utrecht werkt. Omzien naar elkaar heeft veel interesse voor alle bewonersinitiatieven, groot en klein in de provincie Utrecht.
 • Regelmatig met studenten aan diverse studierichtingen, in 2020 vooral met een aantal studenten van de Breda University of Applied Sciences.
 • Met journalisten die om een interview vragen en zelf (tijdens het interview) de handen daadwerkelijk uit de mouwen
 • Het Nabuurschap wordt vaak gevraagd het verhaal te willen vertellen over het hoe en wat van onze vereniging.

Vaak met de vraag: Stel, er komt een vraag binnen, wat dan? Dan gaat er een mail uit aan alle aangesloten leden met de vraag: “wie kan helpen” De meeste vragen zijn binnen een paar uur opgelost.

Dat is de meerwaarde van dit kleine, maar bijzondere nabuurschap.
Dat maakt het bestuur bij.

 • Met diverse Fondsen, waar we hen vragen om een financieel steuntje in de rug.
 • Met de Jeugdwerker in de gemeente Utrechtse Heuvelrug om het plaatsen van een Boulderenbaan in het Nabuurschap, of om te helpen van de jeugd bij het flyeren of rondbrengen van de attenties, het flyeren met de jeugd kon helaas weer niet doorgaan vanwege de corona.

In het jaar 2021 gaat het bestuur actiever met de vraag om of en op welke manier we de jongere gezinnen in het Nabuurschap kunnen overhalen om lid te worden van het Nabuurschap. De actie om het plaatsen van een Boulderbaan (boulderen is een discipline binnen de klimsport en betekent het klimmen van een korte route op een vaak dicht bij de grond gelegen kunstmatige rots zonder enige vorm van zekering, wel met een valmat) is daar een voorbeeld van.


Bestuursbenoemingen.


Er hebben in het jaar 2019 geen mutaties plaatsgevonden.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Cees Heek, penningmeester,
Esther Riegen, secretaris,
Hanneke Hijmans, voorzitter.

Het bestuur doet een dringend verzoek aan alle leden om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden of mensen die één taak uit willen voeren.

Actie van het Nabuurschap

Kerstactie

Er kan veel niet in deze corona-tijd. Geen lezingen, niet elkaar ontmoeten, geen kerstzingen.
Maar….. gelukkig konden we op 19 december wel iedereen een presentje geven.
Vanmorgen om half 10 was de journalist, Victor Schutijser, bij mij op de Traaij voor een verhaal en een foto, kopje koffie en een koek.
Ook de andere naburen waren stipt op tijd.
Het waren er dit jaar niet zoveel, ook weer die corona.
De jongeren van DJOI zouden ook komen helpen, leuk, ze waren zo enthousiast.
Maar helaas, de corona, gooide ook in deze samenwerking,  roet in het eten. Jammer.

Waarom nou dit presentje? Voor de kerstmis, voor het jaar 2021, voor de corona, voor de mantelzorgers, 5-jarig bestaan en gewoon, omdat we naburen zijn en een beetje aandacht voor elkaar willen hebben. Het was een goeie actie, veel positieve reacties en veel nieuwe mensen die waarschijnlijk (nog) geen lid zijn, maar in een huis wonen waar de voorganger wel lid was. Misschien worden ze hierdoor wel lid? Een leuk bijvangst.

Op de foto de mannenploeg met karren vol presentjes.

Nogmaals fijne dagen en groet Hanneke

Lezing over duurzaamheid

= Duurzaamheid, maar dan in het klein =

Lezing door Susan Dullink op 27 juni 2019, voor Nabuurschap Driebergen Noord.

Met andere woorden, dat van de zonnepanelen, warmtepompen, isolatie enzovoort enzovoort, dat is nu een ieder wel bekend.
De vraag is, wat kunnen we zelf thuis doen, zonder dat dat teveel kost?

Susan begint haar lezing met de confrontatie over de 3 grote wereldse problemen: CO2, Klimaat, Afvalverwerking. De mensen die de lezing
bijwoonden schrokken wel van Susan’s verhaal over hoe erg de situatie al is, vooral over de heftige toename van de plastic soep. 

 
Zelf kunnen we echter ook veel doen, laagdrempelige maatregelen, bijvoorbeeld:
speciale afsluiters (Food Huggers genaamd) op allerlei groenten,
zoals komkommer, avocado’s enzovoort. in plaats van plastic folie. Zwerfvuil verzamelen als je een eindje gaat wandelen, mensen erop
aanspreken als ze troep weggooien,  een doek met een speciaal kunststoffen voering, waardoor bijvoorbeeld groente en brood langer bewaard
kan blijven en wasnoten uit de Himalaya, iedereen kreeg een zakje met 4 wasnoten mee, een vrucht die, als er water bij komt, gaat schuimen,
goed voor 3 keer wassen. Verrassend!


Afval scheiden, maar hoe dan precies en wat hoort waar?
www.milieucentraal.nl heeft een goede up-to-date
afvalscheidingswijzer.
Veel gepraat over wat men al doet, zoals minder vliegen…..
maar ja, minder producten in plastic kopen……
maar ja, meer op de fiets en met hetopenbaar vervoer…….
maar ja.
Wel altijd met de gedachte dat het niet allemaal meer echt gaat
lukken en dat we bepaalde feiten niet meer kunnen terug draaien,
wel dat alle kleine beetjes een beetje helpen.

Zo gingen we al pratend en oplossingen zoekend de avond door.
Het was een leuke, geanimeerde avond met veel interactie,
waar we ook nog wat wijzer werden. Een drankje en een hapje na
en toen naar huis. Op weg naar een duurzamere levensstijl.
Bedankt Susan, het was zeer leerzaam.

 

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Op veel eikenbomen komen in de maanden mei, juni en juli de behaarde rupsen voor. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen van mens en dier.

Bestrijden van eikenprocessierups

Vorig jaar was er een grote toename van het aantal meldingen van de eikenprocessierups. Dit leidde tot vertraging in de bestrijding ervan en nam de overlast sterk toe. Voor dit jaar hebben we tijdig een aannemer vastgelegd die voor twee dagen in de week aan de slag gaat. Al is het bij een grote groei-explosie een uitdaging voor de aannemer de nesten tijdig te kunnen verwijderen. Dit in verband met het vinden van personeel voor deze onprettige werkzaamheden.

Medewerkers van de gemeente markeren de aangetaste bomen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan de locaties met een verhoogde prioriteit. Ook dit jaar worden de nesten verwijderd door middel van opzuigen. Voor de instandhouding van de biodiversiteit is ervoor gekozen om niet preventief, bespuitingen met een biologisch middel, te bestrijden.

Gebieden met verhoogde prioriteit

De landelijke leidraad van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft aan dat de volgende gebieden een verhoogde prioriteit hebben bij het bestrijden van de rupsen:

Gebieden waar veel mensen komen of waar mensen langdurig verblijven:

 • Rond winkelcentra, zorgcentra, ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven
 • Nabij woningen, kantoren en werkplaatsen
 • Drukke fiets- en wandelroutes
 • In de omgeving van haltes voor openbaar vervoer.
 • Op campings, kampeerboerderijen en (intensieve) dagrecreatieterreinen en drukke parkeerterreinen
 • Tijdens evenementen (bijvoorbeeld avondvierdaagse)

Gebieden waar (landbouw) huisdieren risico lopen:

 • Boerderijen met (intensieve) beweiding
 • Maneges en kinderboerderijen

Bestrijd rupsen niet zelf

Interview met José van Rijnsoever

Wat is jouw naam: José van Rijnsoever,

Waar woon je: Oosterlaan 31,

Hoe oud ben je: 62 jaar,

Hoe lang woon je hier: 42 jaar,

Wat doe je  voor werk: Ik ben eigenaresse van een bedrijf in aanleg- en onderhoud van groen en groenvoorziening, zowel bij particulieren als gemeentes, werk in Midden-Nederland en omstreken en heb zo’n 20  medewerkers. Het kost mij 20 à 25 uur per week.

Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap: ooit wel eens een papier in de brievenbus gehad en nu van jou ,

Wat merk je van het Nabuurschap: eigenlijk niets tot jij mij aansprak, nu wil ik ook meteen lid worden, het lijkt mij fijn,

dat als ik iets wil, ik dan bij het Nabuurschap terecht kan met vragen,

Wat mis je in de wijk: niets

Ik vroeg Jose of ik een foto van haar mocht maken, maar zij vond het fijn als ik een foto bij dit interview plaatste van haar pas overleden man Bertus. José  is niet tevreden met de zorg die hij op het laatst ontving, Bertus is op 4 juli opgenomen, zij heeft daarover een brief geschreven aan de cliëntenraad van desbetreffende instantie, met José afgesproken dat ik stukken uit haar brief mag citeren:

 • Vaak zat Bertus, als José om 11.00 uur bij hem op bezoek kwam, nog zonder gebit, zonder zijn bril of had de joggingbroek waarin hij sliep, nog onder zijn pantalon in de huiskamer,
 • De Airfryer, die zij de afdeling van Bertus cadeau had gegeven was verdwenen en is tot op heden niet terecht,
 • José vond dat Bertus na een val, waarbij hij zijn heup brak, snel achteruit ging, maar haar bezorgdheid werd niet serieus genomen,
 • Op 20 augustus sprak zij weer haar bezorgdheid uit en ging rond half 5 naar huis. Om half negen’s avonds werd ze gebeld dat ze moest komen, Bertus was om 19.45 uur overleden, oh nee om 20.00 uur, nee toch om 20.15 uur, verwarring alom,
 • In zijn zorgdossier stond dat Bertus na overlijden naar Leersum gebracht zou worden maar hij ging naar Leusden,

Het vertrouwen in Beukenstein, afdeling De Schakel is dusdanig beschadigd dat José na 15 jaar gestopt is met haar vrijwilligerswerk,

Wij ( het bestuur van het Nabuurschap) wensen José heel veel sterkte toe met haar verdriet,

Hanneke Hijmans

Algemene Leden Vergadering

Het is weer tijd voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Nabuurschap Driebergen.
Wat is er allemaal gebeurt het afgelopen jaar?
Waar werkt het bestuur aan?
Wat willen we nog?

Verleden jaar organiseerden we, onder veel hilariteit,  na de pauze van de ALV een pub-quiz en maakte de zorgrobot van verzorgingshuis Sparrenheide heel voorzichtig een dansje, heel bijzonder. We hebben natuurlijk weer een activiteit na de pauze, na het zakelijke deel een ontspannen deel.

Iedereen is van harte welkom, de leden van het nabuurschap hebben recht tot stemmen.  Het zou fijn zijn als er heel veel mensen komen, een kopje koffie drinken of thee, elkaar ontmoeten, wat wil het bestuur en de naburen allemaal.
Dus 11 april, zet het in uw agenda en kom langs, om 19.00 kunt u al binnen lopen en om half 8 start de vergadering. Het wordt geen late avond.

Extra service voor senioren: vervoer plus concert = Uit & Thuis

Voor hen die niet meer zo gemakkelijk zelfstandig een concert bezoeken, is er de concertreeks Uit & Thuis: vervoer van en naar TivoliVredenburg én begeleiding bij het concertbezoek.

Ziet u op tegen de reis, het rijden in het donker en in de drukke binnenstad, dan hebben wij voor u de oplossing. Wij brengen u tot aan de voordeur van TivoliVredenburg en na afloop brengen wij u terug naar uw opstapplaats dicht bij huis.

Opstapplaats: Parkflat Beukenhorst    ’s avonds 18.45 en ’s middags 13.45 uur

U ontvangt van ons de best bereikbare plaatsen en onze medewerkers & vrijwilligers in en rond de zaal helpen u als u slecht ter been bent of bij het vinden van uw plaats.

Radio Filharmonisch Orkest & Maria Milstein vr 3 maart 2017 – € 34

Budapest Festival Orchestra wo 5 apr 2017 –  € 43

Orkest van de Achttiende Eeuw & The Sixteen vr 19 mei 2017 – € 35

Toegangsprijzen zijn inclusief busvervoer, garderobe & pauzedrankje
Voor informatie en het bestellen van kaarten, kunt u bellen met de kassa: 030 – 2314544

Buur onder vuur

Interview voor het Nabuurschap  op 24 januari 2017 door Hanneke Hijmans

Wat is jouw naam: Anton
Waar woon je: Johan van Limbeecklaan
Hou oud ben je: 69 jaar
Hoe lang woon je hier: ik woon 27 jaar in Driebergen
Wat deed je in jouw werkende leven:
In ben nu gepensioneerd. Ik was jurist bij het toenmalige Ministerie van VROM, ik was  staatsrechtjurist. Ik schreef onder meer Koninklijke besluiten. Sinds kort niet meer maar ik was  jarenlang lid van de bezwarencommissie  van de Utrechtse Heuvelrug. Die commissie behandelt bezwaarschriften onder meer tegen besluiten van de burgemeester en wethouders en  de gemeenteraad. Na het horen van belanghebbenden en de gemeente beoordeelt de commissie de bezwaarschriften en adviseert de gemeente over het te nemen besluit.

Ik ben vrijwilliger bij de Zonnebloem, bij de wereldwinkel  en eens in de zes weken hulpkoster bij Sparrenheide. Daarbuiten ben ik een soort van mantelzorger voor mijn naaste buren, boodschappen doen, wat in de tuin helpen, de ene keer wat meer dan de andere keer. Zoals je ziet ben ik nogal actief. Kijk wel altijd naar de hulpvragen die jullie regelmatig sturen, maar ik ben gewoon druk. Het is een fijn idee, dat als ik straks misschien hulp nodig heb,  een beroep kan doen op het Nabuurschap.

Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap: via folders in de bus en van andere naburen.
Wat merk je van het Nabuurschap: Ik vind het een prachtig initiatief, zelf heb ik op dit moment geen hulp nodig, maar ondersteun het graag.
Wat mis je in de wijk: op dit moment niets.
Wat zou jij leuk vinden dat het Nabuurschap organiseert:
*En runningdiner, hebben we in de straat als eens gedaan, dat is erg leuk.
*Een What’sapp groep, die hebben we ook al in de straat maar voor andere mensen ook fijn.

Einde interview. Hanneke bedankt Anton en  zegt toe dat dit interview en de foto alleen geplaatst wordt op de website van het Nabuurschap.
Op 20 februari 2017 is Anton overleden.