Buur onder vuur

Interview voor het Nabuurschap  op 24 januari 2017 door Hanneke Hijmans

Wat is jouw naam: Anton
Waar woon je: Johan van Limbeecklaan
Hou oud ben je: 69 jaar
Hoe lang woon je hier: ik woon 27 jaar in Driebergen
Wat deed je in jouw werkende leven:
In ben nu gepensioneerd. Ik was jurist bij het toenmalige Ministerie van VROM, ik was  staatsrechtjurist. Ik schreef onder meer Koninklijke besluiten. Sinds kort niet meer maar ik was  jarenlang lid van de bezwarencommissie  van de Utrechtse Heuvelrug. Die commissie behandelt bezwaarschriften onder meer tegen besluiten van de burgemeester en wethouders en  de gemeenteraad. Na het horen van belanghebbenden en de gemeente beoordeelt de commissie de bezwaarschriften en adviseert de gemeente over het te nemen besluit.

Ik ben vrijwilliger bij de Zonnebloem, bij de wereldwinkel  en eens in de zes weken hulpkoster bij Sparrenheide. Daarbuiten ben ik een soort van mantelzorger voor mijn naaste buren, boodschappen doen, wat in de tuin helpen, de ene keer wat meer dan de andere keer. Zoals je ziet ben ik nogal actief. Kijk wel altijd naar de hulpvragen die jullie regelmatig sturen, maar ik ben gewoon druk. Het is een fijn idee, dat als ik straks misschien hulp nodig heb,  een beroep kan doen op het Nabuurschap.

Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap: via folders in de bus en van andere naburen.
Wat merk je van het Nabuurschap: Ik vind het een prachtig initiatief, zelf heb ik op dit moment geen hulp nodig, maar ondersteun het graag.
Wat mis je in de wijk: op dit moment niets.
Wat zou jij leuk vinden dat het Nabuurschap organiseert:
*En runningdiner, hebben we in de straat als eens gedaan, dat is erg leuk.
*Een What’sapp groep, die hebben we ook al in de straat maar voor andere mensen ook fijn.

Einde interview. Hanneke bedankt Anton en  zegt toe dat dit interview en de foto alleen geplaatst wordt op de website van het Nabuurschap.
Op 20 februari 2017 is Anton overleden.

Verkeersituatie Arnhemsebovenweg

Al  enige tijd is er een  discussie gaande tussen de gemeente en een enthousiaste groepje mensen, wonende aan de Arnhemsebovenweg over de verkeerssituatie op de Arnhemsebovenweg.

Wij betreuren het dat de gemeente onze Vereniging nooit als gesprekspartner heeft benaderd over een belangrijke ontwikkeling als deze verkeersproblematiek binnen onze wijk.

Wij, het bestuur hebben kennis genomen van de inbreng van het groepje enthousiaste bewoners en onderschrijven hun inbreng volledig.
De problematiek waar het in wezen om gaat, is het volgende: Ooit is afgesproken dat zodra er verkeersmaatregelen genomen zouden worden aan de Hoofdstraat, ook maatregelen zouden worden doorgevoerd ter beveiliging van de bewoners van Driebergen Noord, dit omdat de ingreep op de Hoofdstraat nare gevolgen zou hebben voor de mensen in de Loolaan en voor de bewoners in Driebergen Noord.

“Omrijden loont niet”  was en is nog steeds een sterk credo.

Inmiddels is de verkeerssituatie op de Hoofdstraat aangepakt. Dit was voor de genoemde groep bewoners een reden om de verkeersstroom op de Arnhemsebovenweg te gaan monitoren.  Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er meer verkeer nu omrijdt via de Arnhemsebovenweg om de afremmende maatregelen op de Hoofdstraat te ontlopen. Bovendien rijdt dat verkeer harder rijdt dan 50 km. Dat is een betreurenswaardige situatie voor de bewoners van Driebergen Noord.

Al de primaire winkels, zoals een groenteboer, slager, bakker en melkboer zijn al weer sinds enige tijd verdwenen, zodat wij echt afhankelijk zijn van de winkels aan de andere kant van Driebergen. Driebergen Noord bestaat uit ca. 800 huishoudens, zo’n 2300 mensen. In het Nabuurschap wonen veel ouderen (met Sparrenheide en Nassau Odijckhof als bijzondere ouderenvoorziening) en waar de aanwas van jongere gezinnen in vrijkomende woningen steeds meer toeneemt. Onze bewoners hebben naar onze mening, net als op de Hoofdstraat, ook recht  op verkeersmaatregelen voor een veilige oversteek over de Arnhemsebovenweg, zoals stoplichten, zebrapaden, 30 km. zones enzovoort. Daarmee zullen automobilisten ontmoedigd worden om via omrijden de Arnhemsebovenweg als sluiproute te gebruiken. Op 30 januari kwam het Verkeersplan 2017 -2020 in de commissie aan de orde. Het bestuur heeft de raad, te weten alle fractievoorzitters en de griffier een brief gestuurd waarin bovenstaande is verwoord. Twee leden van de eerder genoemde bewonersgroep hadden zich gemeld als insprekers. Er werd ruim aandacht besteed. Ook de commissieleden hadden de brief gestuurd namens het Nabuurschap gelezen. In de brief hadden wij erop aangedrongen bij de besluitvorming over het Verkeersplan 2017 -2020 te betrekken Vereniging bij de verdere uitwerking van de maatregelen voor de Arnhemsebovenweg nadrukkelijk te betrekken. Aan het slot van de avond meldde de wethouder dat de gevraagde maatregelen uit de lopende begroting gefinancieerd zouden kunnen worden.
Namens het bestuur van Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord; Hanneke Hijmans, voorzitter

Buur onder vuur

Interview op 18 januari 2017

Wat is jouw naam? Jana,

Waar woon je, in welke straat? Op de Traaij

Hoe oud ben je? 69 jaar

Hoe lang woon je hier? Vanaf 2002

Wat deed je in jouw werkende leven? Ik ben Egyptoloog. In de tijd dat ik in Leiden ging studeren was Egyptologie  een talenstudie:  hiërogliefen en aanverwante schrijfwijzen uit het Oude Egypte leren lezen en vertalen, waardoor  je via de tekstbronnen toegang tot de cultuur krijgt. Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met rituelen in tempels en bij graven maar ook in het gewone leven van de oude Egyptenaren. Ik heb aan de Rijksuniversiteit van Leiden gewerkt vanaf 1980, daarnaast heb ik ook jarenlang voor belangstellenden cursussen gegeven over het oude Egypte o.a. in het Rijksmuseum van Oudheden. Op dit moment bereid ik me weer voor op het leiden van een cursusreis naar Egypte. Ik ga meestal twee maal per jaar naar dat prachtige land.  Een leuke tip: Op dit moment is er tot april een prachtige tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden over “Koninginnen aan de Nijl” met heel veel  fraaie beelden en objecten die het museum van Turijn tijdelijk heeft uitgeleend. Echt een aanrader.

Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap? Door middel van een flyer in de brievenbus.

Wat merk je van het Nabuurschap?  Ik merk het aan de flyers, maar ook aan de hulpvragen die ik over de mail krijg. Bij elke hulpvraag vraag ik mezelf af is dit iets voor mij is en of ik hierbij kan helpen. Ik kom mensen tegen die ik herken van activiteiten van het nabuurschap.

Wat mis je in de wijk? Een dorpspleintje.

Wat zou jij leuk/interessant vinden dat wij organiseren? Vooral dingen die levendigheid brengen en waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Hanneke bedankt Jana, en  belooft dat de foto alleen op de website van het Nabuurschap komt.

Buur onder vuur

Wat is jouw naam: Bram Hijmans

Waar woon je, in welke straat: Traaij

Hoe oud ben je: 69 jaar

Hoe lang woon je hier: 35 jaar

Wat doe/deed je in je werkende leven: In ben gepensioneerd, ik heb bijna 40 jaar bij Bartimeus gewerkt, 25 jaar aan de inserviceopleiding, daarna aan de afdeling Opleidingen veel computercursussen aan het personeel van Bartimeus gegeven. Tot slot als Coordinator Vrijwilligers  gewerkt. Bartimeus heeft zo’n 900 vrijwilligers verspreid over het hele land.

Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap: Mijn vrouw is er, als voorzitter, nauw bij betrokken. De vereniging is onstaan uit de bewonersvereniging De Traay, daarna een werkgroep en sinds 2 jaar een Vereniging, ze is één van de initiatiefnemers.

Wat merk je van het nabuurschap: Ik help mee met de website en bij het flyeren. De Korte hulpberichtjes vind ik interessant. Door de huis-aan-huis berichten blijf ik op de hoogte. Door Hanneke veel aanloop in huis en veel mensen op straat spreken mij aan en vinden het een goed initiatief.

Wat mis je in de wijk: tot nu toe niets

Wat zou jij leuk/interessant vinden dat er georganiseerd wordt: Een groot lichtbord in de wijk met nieuwtjes over het nabuurschap.

Interview vond plaats op 10 januari 2017.

Bram geeft toestemming voor het plaatsen van een foto

Hanneke Hijmans

Buur onder vuur

15 december 2016. Het eerste interview met een nabuur.
door Hanneke Hijmans

Vraag 1: Wat is je naam?
Rita van der Meulen

Vraag 2: Waar woon je?
De Wetstein  Pfisterlaan

Vraag 3: Hoe oud ben je?
80 jaar

Vraag 4: Hoe lang woon je in Driebergen?
Ik woon 48 jaar in Driebergen waarvan 25 jaar in deze straat.

Vraag 5: Wat deed je in jouw werkende leven?
Ik was logopediste

Vraag 6: Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap?
Ik denk via de brievenbus en via mond-op mond reclame.
Ik was aanwezig bij de allereerste bijeenkomst en heb daar de tip gegeven om geld te genereren via de
Rabobank en het Oranjefonds.

Vraag 7: Wat merk je van het nabuurschap?
Ik krijg regelmatig een mailtje voor een hulpvraag. Ik heb zelf ook een vraag: hoeveel nabuurschappen zijn er
en hebben die contact met elkaar? Ik krijg soms een oproep uit Leersum hoe zit dat dan?

Hanneke  legt uit:
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een website aangekocht die door iedereen te gebruiken is:
MijnBuurtWelzijn, daar krijg je zo nu en dan mail van. Nabuurschap Driebergen Noord maakt geen gebruik van

MijnBuurtWelzijn, daar het bestuur het niet eens is dat iedereen de informatie over ons
Nabuurschap kan lezen en daar ook op kan reageren. Vandaar onze eigen website nabuurschapdriebergennoord.nl.

Er zijn een aantal Buurtnetwerken in Driebergen. Er zijn Buurtnetwerk de Wildbaan, Buurtnetwerk rondom de
Bosstraat, een Buurtnetwerk rondom de Faunalaan. Deze werken niet zoveel samen, maar er zijn er een aantal
vertegenwoordigd in het inspiratieteam (vanuit de gemeente)  die met enige regelmaat bij elkaar komen.

Vraag 8a: Wat mis je in de wijk?
Rita: Niets

Vraag 8b: Wat zou jij willen dat er nog georganiseerd wordt?
Rita zou wel eens willen weten hoe alles in elkaar zit met het Nabuurschap.

Hanneke: Het bestuur van de Vereniging (vastgelegd bij de notaris) Nabuurschap Driebergen Noord bestaat uit 6 leden.
André Bolks is secretaris, Esther Riegen is penningmeester, Jan Huisman, Chris Geerling en Alex Los zijn
bestuursleden en Hanneke Hijmans is de voorzitter.
We hebben 800 huishoudens in het nabuurschap, zo’n 2300 mensen + de 2 verzorgingshuizen, dus in totaal  zo’n 2400 mensen,
waarvan 230 mensen met adres en/of e-mailadres  bij ons bekend zijn en daarvan zijn er  119 betalende leden.
We hebben een startkapitaal gekregen van de gemeente van €1900,-  Het bestuur komt één keer per maand bij elkaar,
door de loop van het jaar organiseert het bestuur activiteiten voor de naburen.
Het Inloophuis, waar we dit interview afnemen,  is een goed voorbeeld van wat we allemaal bereiken.
In 2017 komt daar de derde donderdag van de maand bij vanaf half 8 tot half 10 ’s avonds. (wel voor 21.00 uur binnen zijn)

Deze informatie en nog veel meer is ook terug te vinden  op onze website: nabuurschapdriebergennoord.nl

Hanneke bedankt Rita voor het interview en meldt dat het interview alleen op de web-site van het nabuurschap geplaatst gaat worden
en Hanneke vraagt Rita of haar foto bij dit artikel geplaatst mag worden, Rita stemt toe.

Bomenwandeling

ah-20161112006-2De bomenwandeling was op 12 november.

De groep bestond uit ongeveer 40 buurtbewoners.
De groep werd daarom gesplitst in twee groepen.
Een groep met onder andere rolstoelen en scootmobielen.

Zij gingen met Cees Dorrestijn naar de Heidetuin.

 

 

wp_20161112_11_29_43_proDe andere groep samen met Simon Klinge naar het bos achter Sparrenheide.

Het was prachtig wandelweer en hebben veel opgestoken over de natuur in ons nabuurschap. Na de wandeling was er koffie met brownies.

Volgende jaar opperde Simon om weer een wandeling te organiseren, dan niet over bomen, maar bijvoorbeeld over vogels.

Atelierroute Driebergen Noord

Dit weekend wordt de jaarlijkse Atelierroute in Driebergen gehouden. In ons Nabuurschap zijn er vier deelnemers.
Maartje Reitsma met schilderijen en keramiek Melvil van Carnbeelaan 65 website www.maartjehoogerwaard.nl
Frank Renssen met schilderijen en beelden Willem van Abcoudelaan 4 website www.frankrenssen.nl
Johan Muis met beelden Willem van Abcoudelaan 94 website www.muis-beelden.nl
Fotogroep Bartiméus met fotografie en Hanneke Hijmans met mixed media Thema is dit jaar Ritme en patronen Traaij 239a www.facebook.com/FotogroepBartimeus

Bij de notaris.

Op 23 februari 2015 is de vereniging Nabuurschap Driebergen – Noord opgericht. De akte is opgemaakt bij notaris Maigret, die nagenoeg belangeloos en zeer enthousiast heeft meegewerkt aan het vaststellen van de statuten, waarvoor het nieuw gevormde bestuur hem zeer erkentelijk is.

De vereniging gaat nu zeer snel aan de gang met acties, zoals zeer binnenkort de enquête, waar we vraag en aanbod analyseren en mee aan de gang gaan.We streven ernaar dat alle mensen in Driebergen – Noord zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en op een prettige manier in hun buurt kunnen blijven wonen.

oprichtings foto

Op de foto: 1e rij Jos, Hanneke, Menno; 2e rij André, notaris J. Maigret Chris, Alex, en Jan