Wat is geweest

Evenementen van dingen die aan de orde zijn geweest.

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 juni 2022

aanwezig: Cees, Hanneke, Mieke, Esther

Voorzitter: Hanneke, notulist: Esther

  

  1. Opening en mededelingen
  2. Concept Notulen Vergadering 7 mei 2019

Doordat in 2020 en 2021 geen ALV’s hebben plaatsgevonden wegens Corona, hebben we alleen notulen van 2019. Zijn in orde bevonden.

  1. Concept Jaarverslag

Hanneke neemt ons door het jaarverslag mee en licht hier en daar toe.

  1. Financiën

 Concept jaarrekening en begroting

Cees licht toe over de begroting van lidmaatschap. We verwachten nog nieuwe leden te krijgen en hebben er door de flyer actie al ± 35 bij gekregen.

Kosten voor de website zijn hoger ingezet, aangezien we problemen met de website hebben gehad en nog op zoek zijn naar een (assistent) web-master. Clemens Festen geeft aan er wel een keer naar te willen kijken. Hij is bekend met het systeem WordPress.

  1. Verslag Kascommissie (Clemens Festen en Willem Sen)

Willem Sen is niet aanwezig. De financiële verslaglegging is goedgekeurd.

  1. Vaststelling contributie.

     Het bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2022 ongewijzigd te laten op € 5,- per huishouden per jaar.

Eén van de leden geeft aan dat dat best wat meer mag zijn. Bijvoorbeeld € 10,-. Een kleine discussie ontstaat. We besluiten het volgende jaar bij het verzoek om betaling aan te geven dat het bedrag minimaal € 5,- is. Meer geven mag altijd. Wordt ook door verschillende leden reeds gedaan.

  1. Verkiezing nieuwe kascommissie

Clemens Festen meldt zich opnieuw aan. Niemand anders geeft zich op, dus voor een tweede persoon zullen we een mail sturen aan de leden met de vraag of iemand wil plaatsnemen in de kascommissie.

  1. Bestuurssamenstelling

Zie de bijlage.

Esther geeft aan dat zij per 1 juli 2022 2 termijnen van 3 jaar bestuurder is geweest en zij zich niet verkiesbaar stelt. De ALV gaat akkoord.

  1. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

  1. Sluiting

Na de sluiting is er een pauze en na de pauze geeft Roderick Heek een prachtig uiteenzetting over zijn functie bij de brandweer en de taken van de brandweerpost in Driebergen en alles wat daar bij komt kijken. Ook gaf hij een toelichting over de verplichting van rookmelders per 1 juli 2022.  Grote dank aan Roderick.