Verkeersituatie Arnhemsebovenweg

Al  enige tijd is er een  discussie gaande tussen de gemeente en een enthousiaste groepje mensen, wonende aan de Arnhemsebovenweg over de verkeerssituatie op de Arnhemsebovenweg.

Wij betreuren het dat de gemeente onze Vereniging nooit als gesprekspartner heeft benaderd over een belangrijke ontwikkeling als deze verkeersproblematiek binnen onze wijk.

Wij, het bestuur hebben kennis genomen van de inbreng van het groepje enthousiaste bewoners en onderschrijven hun inbreng volledig.
De problematiek waar het in wezen om gaat, is het volgende: Ooit is afgesproken dat zodra er verkeersmaatregelen genomen zouden worden aan de Hoofdstraat, ook maatregelen zouden worden doorgevoerd ter beveiliging van de bewoners van Driebergen Noord, dit omdat de ingreep op de Hoofdstraat nare gevolgen zou hebben voor de mensen in de Loolaan en voor de bewoners in Driebergen Noord.

“Omrijden loont niet”  was en is nog steeds een sterk credo.

Inmiddels is de verkeerssituatie op de Hoofdstraat aangepakt. Dit was voor de genoemde groep bewoners een reden om de verkeersstroom op de Arnhemsebovenweg te gaan monitoren.  Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er meer verkeer nu omrijdt via de Arnhemsebovenweg om de afremmende maatregelen op de Hoofdstraat te ontlopen. Bovendien rijdt dat verkeer harder rijdt dan 50 km. Dat is een betreurenswaardige situatie voor de bewoners van Driebergen Noord.

Al de primaire winkels, zoals een groenteboer, slager, bakker en melkboer zijn al weer sinds enige tijd verdwenen, zodat wij echt afhankelijk zijn van de winkels aan de andere kant van Driebergen. Driebergen Noord bestaat uit ca. 800 huishoudens, zo’n 2300 mensen. In het Nabuurschap wonen veel ouderen (met Sparrenheide en Nassau Odijckhof als bijzondere ouderenvoorziening) en waar de aanwas van jongere gezinnen in vrijkomende woningen steeds meer toeneemt. Onze bewoners hebben naar onze mening, net als op de Hoofdstraat, ook recht  op verkeersmaatregelen voor een veilige oversteek over de Arnhemsebovenweg, zoals stoplichten, zebrapaden, 30 km. zones enzovoort. Daarmee zullen automobilisten ontmoedigd worden om via omrijden de Arnhemsebovenweg als sluiproute te gebruiken. Op 30 januari kwam het Verkeersplan 2017 -2020 in de commissie aan de orde. Het bestuur heeft de raad, te weten alle fractievoorzitters en de griffier een brief gestuurd waarin bovenstaande is verwoord. Twee leden van de eerder genoemde bewonersgroep hadden zich gemeld als insprekers. Er werd ruim aandacht besteed. Ook de commissieleden hadden de brief gestuurd namens het Nabuurschap gelezen. In de brief hadden wij erop aangedrongen bij de besluitvorming over het Verkeersplan 2017 -2020 te betrekken Vereniging bij de verdere uitwerking van de maatregelen voor de Arnhemsebovenweg nadrukkelijk te betrekken. Aan het slot van de avond meldde de wethouder dat de gevraagde maatregelen uit de lopende begroting gefinancieerd zouden kunnen worden.
Namens het bestuur van Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord; Hanneke Hijmans, voorzitter

Geplaatst in Van het bestuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *