Buur onder vuur

Wat is je naam: Liesbet Muijlwijk

Waar woon je, welke straat: Arnhemsebovenweg, net niet in het Nabuurschap Driebergen Noord. Ik heb wel mijn bedrijf in het Nabuurschap op de Patrimoniumstraat.

Hoe oud ben je: Ik ben 57 jaar.

Hoe lang woon je in Driebergen. Ik woon 16 jaar in Driebergen en mijn bedrijf heb ik nu 6 jaar in de Patrimoniumstraat. Het heet Santura, natuurlijk gezond. Ik help mensen voornamelijk in het reinigingsproces van het lichaam, dit doe ik door me op de spijsvertering te richten en die te ondersteunen met  Colonhydrotherapie (darmspoelingen). Later heb ik het aanbod uitgebreid met levend bloed analyses, waardoor de dunne darm ook in de picture komt. Eén maal per maand organiseer ik samen met een collega Quick Checkup Experiences. Op Westerse, Ayurvedische en Chinese wijze vind deze check-up plaats door twee ervaren therapeuten met elk hun eigen specialisatie. Een unieke samenwerking! Ook ondersteun ik mensen bij het doen van leverreinigingen, de lever is de grootste lichaamsfilter, die heeft het vaak  zwaar te verduren door milieu vervuiling, medicijngebruik, toevoegingen in onze voeding, etc.

Liesbet heeft in haar  praktijk een boekenkast staan , gevuld met boeken over gezondheid, voeding en spiritualiteit. Elke vrijdagmiddag van half 2 tot half 5 mag iedereen  een boek komen lenen, of terugbrengen, een kopje kruidenthee komen drinken en een babbeltje komen maken, een spiertestje ondergaan om uit testen of bepaalde producten ondersteunend voor je kunnen werken,  elkaar ontmoeten en dingen delen met anderen, dat is fijn.

Iedere 3de dinsdag van de maand is er een “Gezond Verstand Avond”.  Avonden waar je van leert hoe je  gezonde verstand te gebruiken wat betreft onder andere levenswijze, gezondheid en voeding, zowel fysieke als geestelijke voeding. Sta eens even stil bij je lichaam, is het goed wat ik eet, wat ik doe enzovoort.

18 april 2017 is er een lezing over  Cholesterolgekte en de Statine-leugen door Jetty van der Graaf  een Orthomoleculair therapeut, aanvang 20.00 uur, je kunt om 19.30 uur al binnen lopen. Kosten 10,- euro.

Adres: Patrimoniumstraat 2.  Graag aanmelden op www.santura.nl/agenda of bellen met 0343-755377

Hoe heb je gehoord over het nabuurschap: door de folder in de brievenbus op de praktijk.

Wat merk je van het nabuurschap: ik krijg regelmatig een nieuwsbrief en de hulpvragen lees ik met veel interesse.

Liesbet meldt nog dat ze het een goed initiatief vind dat het Nabuurschap er is, en dat ze het zeker blijft ondersteunen. Ze biedt vergaderruimte aan voor het bestuur om indien nodig, op de paktijk te vergaderen.

Hanneke maakt een foto van Liesbet en bedankt haar voor de fijne ontvangst en voor het mogen lenen van de hogedrukspuit die Hanneke wilde lenen en Liesbet wilde uitlenen.

Een inspirerend interview.

Lezing 20 april 2017

De lezing is getiteld: Getuigenis uit Nederlands Indië.
Één van onze jongens uit Indië zal vertellen over zijn ervaringen in Nederlands Indië.


(Uit Wikipedia)

Uitnodiging ALV 2017

Uitnodiging algemene ledenvergadering Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord op 11 april 2017

Geachte leden en andere belangstellenden,
Zoals gebruikelijk is bij een vereniging is er jaarlijks een algemene ledenvergadering. Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord op Dinsdag 11 April 2017 a.s. in Sparrenheide. De vergadering begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Jaarverslag 2016 Nabuurschap Driebergen Noord
4.
A. Jaarrekening 2016
B. Verslag kascommissie
C. Vaststelling contributie
5. Verkiezing nieuwe kascommissie
6. Vaststelling concept Begroting 2017
7.
A. Afscheid bestuurslid Chris Geerling
B.Bestuursbenoeming komend jaar.
8. Rondvraag/wat er ter tafel komt
9. Afsluiting
Pauze
Interview met Jan van Doorn. Hoe zag het er 50 jaar geleden uit? En hoe hielpen we elkaar?
Gezellig met elkaar iets drinken.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, André Bolks, secretaris.

Algemene Leden Vergadering

Het is weer tijd voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Nabuurschap Driebergen.
Wat is er allemaal gebeurt het afgelopen jaar?
Waar werkt het bestuur aan?
Wat willen we nog?

Verleden jaar organiseerden we, onder veel hilariteit,  na de pauze van de ALV een pub-quiz en maakte de zorgrobot van verzorgingshuis Sparrenheide heel voorzichtig een dansje, heel bijzonder. We hebben natuurlijk weer een activiteit na de pauze, na het zakelijke deel een ontspannen deel.

Iedereen is van harte welkom, de leden van het nabuurschap hebben recht tot stemmen.  Het zou fijn zijn als er heel veel mensen komen, een kopje koffie drinken of thee, elkaar ontmoeten, wat wil het bestuur en de naburen allemaal.
Dus 11 april, zet het in uw agenda en kom langs, om 19.00 kunt u al binnen lopen en om half 8 start de vergadering. Het wordt geen late avond.

Extra service voor senioren: vervoer plus concert = Uit & Thuis

Voor hen die niet meer zo gemakkelijk zelfstandig een concert bezoeken, is er de concertreeks Uit & Thuis: vervoer van en naar TivoliVredenburg én begeleiding bij het concertbezoek.

Ziet u op tegen de reis, het rijden in het donker en in de drukke binnenstad, dan hebben wij voor u de oplossing. Wij brengen u tot aan de voordeur van TivoliVredenburg en na afloop brengen wij u terug naar uw opstapplaats dicht bij huis.

Opstapplaats: Parkflat Beukenhorst    ’s avonds 18.45 en ’s middags 13.45 uur

U ontvangt van ons de best bereikbare plaatsen en onze medewerkers & vrijwilligers in en rond de zaal helpen u als u slecht ter been bent of bij het vinden van uw plaats.

Radio Filharmonisch Orkest & Maria Milstein vr 3 maart 2017 – € 34

Budapest Festival Orchestra wo 5 apr 2017 –  € 43

Orkest van de Achttiende Eeuw & The Sixteen vr 19 mei 2017 – € 35

Toegangsprijzen zijn inclusief busvervoer, garderobe & pauzedrankje
Voor informatie en het bestellen van kaarten, kunt u bellen met de kassa: 030 – 2314544

Buur onder vuur

Interview voor het Nabuurschap  op 24 januari 2017 door Hanneke Hijmans

Wat is jouw naam: Anton
Waar woon je: Johan van Limbeecklaan
Hou oud ben je: 69 jaar
Hoe lang woon je hier: ik woon 27 jaar in Driebergen
Wat deed je in jouw werkende leven:
In ben nu gepensioneerd. Ik was jurist bij het toenmalige Ministerie van VROM, ik was  staatsrechtjurist. Ik schreef onder meer Koninklijke besluiten. Sinds kort niet meer maar ik was  jarenlang lid van de bezwarencommissie  van de Utrechtse Heuvelrug. Die commissie behandelt bezwaarschriften onder meer tegen besluiten van de burgemeester en wethouders en  de gemeenteraad. Na het horen van belanghebbenden en de gemeente beoordeelt de commissie de bezwaarschriften en adviseert de gemeente over het te nemen besluit.

Ik ben vrijwilliger bij de Zonnebloem, bij de wereldwinkel  en eens in de zes weken hulpkoster bij Sparrenheide. Daarbuiten ben ik een soort van mantelzorger voor mijn naaste buren, boodschappen doen, wat in de tuin helpen, de ene keer wat meer dan de andere keer. Zoals je ziet ben ik nogal actief. Kijk wel altijd naar de hulpvragen die jullie regelmatig sturen, maar ik ben gewoon druk. Het is een fijn idee, dat als ik straks misschien hulp nodig heb,  een beroep kan doen op het Nabuurschap.

Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap: via folders in de bus en van andere naburen.
Wat merk je van het Nabuurschap: Ik vind het een prachtig initiatief, zelf heb ik op dit moment geen hulp nodig, maar ondersteun het graag.
Wat mis je in de wijk: op dit moment niets.
Wat zou jij leuk vinden dat het Nabuurschap organiseert:
*En runningdiner, hebben we in de straat als eens gedaan, dat is erg leuk.
*Een What’sapp groep, die hebben we ook al in de straat maar voor andere mensen ook fijn.

Einde interview. Hanneke bedankt Anton en  zegt toe dat dit interview en de foto alleen geplaatst wordt op de website van het Nabuurschap.
Op 20 februari 2017 is Anton overleden.

Verkeersituatie Arnhemsebovenweg

Al  enige tijd is er een  discussie gaande tussen de gemeente en een enthousiaste groepje mensen, wonende aan de Arnhemsebovenweg over de verkeerssituatie op de Arnhemsebovenweg.

Wij betreuren het dat de gemeente onze Vereniging nooit als gesprekspartner heeft benaderd over een belangrijke ontwikkeling als deze verkeersproblematiek binnen onze wijk.

Wij, het bestuur hebben kennis genomen van de inbreng van het groepje enthousiaste bewoners en onderschrijven hun inbreng volledig.
De problematiek waar het in wezen om gaat, is het volgende: Ooit is afgesproken dat zodra er verkeersmaatregelen genomen zouden worden aan de Hoofdstraat, ook maatregelen zouden worden doorgevoerd ter beveiliging van de bewoners van Driebergen Noord, dit omdat de ingreep op de Hoofdstraat nare gevolgen zou hebben voor de mensen in de Loolaan en voor de bewoners in Driebergen Noord.

“Omrijden loont niet”  was en is nog steeds een sterk credo.

Inmiddels is de verkeerssituatie op de Hoofdstraat aangepakt. Dit was voor de genoemde groep bewoners een reden om de verkeersstroom op de Arnhemsebovenweg te gaan monitoren.  Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er meer verkeer nu omrijdt via de Arnhemsebovenweg om de afremmende maatregelen op de Hoofdstraat te ontlopen. Bovendien rijdt dat verkeer harder rijdt dan 50 km. Dat is een betreurenswaardige situatie voor de bewoners van Driebergen Noord.

Al de primaire winkels, zoals een groenteboer, slager, bakker en melkboer zijn al weer sinds enige tijd verdwenen, zodat wij echt afhankelijk zijn van de winkels aan de andere kant van Driebergen. Driebergen Noord bestaat uit ca. 800 huishoudens, zo’n 2300 mensen. In het Nabuurschap wonen veel ouderen (met Sparrenheide en Nassau Odijckhof als bijzondere ouderenvoorziening) en waar de aanwas van jongere gezinnen in vrijkomende woningen steeds meer toeneemt. Onze bewoners hebben naar onze mening, net als op de Hoofdstraat, ook recht  op verkeersmaatregelen voor een veilige oversteek over de Arnhemsebovenweg, zoals stoplichten, zebrapaden, 30 km. zones enzovoort. Daarmee zullen automobilisten ontmoedigd worden om via omrijden de Arnhemsebovenweg als sluiproute te gebruiken. Op 30 januari kwam het Verkeersplan 2017 -2020 in de commissie aan de orde. Het bestuur heeft de raad, te weten alle fractievoorzitters en de griffier een brief gestuurd waarin bovenstaande is verwoord. Twee leden van de eerder genoemde bewonersgroep hadden zich gemeld als insprekers. Er werd ruim aandacht besteed. Ook de commissieleden hadden de brief gestuurd namens het Nabuurschap gelezen. In de brief hadden wij erop aangedrongen bij de besluitvorming over het Verkeersplan 2017 -2020 te betrekken Vereniging bij de verdere uitwerking van de maatregelen voor de Arnhemsebovenweg nadrukkelijk te betrekken. Aan het slot van de avond meldde de wethouder dat de gevraagde maatregelen uit de lopende begroting gefinancieerd zouden kunnen worden.
Namens het bestuur van Vereniging Nabuurschap Driebergen Noord; Hanneke Hijmans, voorzitter

Buur onder vuur

Interview op 18 januari 2017

Wat is jouw naam? Jana,

Waar woon je, in welke straat? Op de Traaij

Hoe oud ben je? 69 jaar

Hoe lang woon je hier? Vanaf 2002

Wat deed je in jouw werkende leven? Ik ben Egyptoloog. In de tijd dat ik in Leiden ging studeren was Egyptologie  een talenstudie:  hiërogliefen en aanverwante schrijfwijzen uit het Oude Egypte leren lezen en vertalen, waardoor  je via de tekstbronnen toegang tot de cultuur krijgt. Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met rituelen in tempels en bij graven maar ook in het gewone leven van de oude Egyptenaren. Ik heb aan de Rijksuniversiteit van Leiden gewerkt vanaf 1980, daarnaast heb ik ook jarenlang voor belangstellenden cursussen gegeven over het oude Egypte o.a. in het Rijksmuseum van Oudheden. Op dit moment bereid ik me weer voor op het leiden van een cursusreis naar Egypte. Ik ga meestal twee maal per jaar naar dat prachtige land.  Een leuke tip: Op dit moment is er tot april een prachtige tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden over “Koninginnen aan de Nijl” met heel veel  fraaie beelden en objecten die het museum van Turijn tijdelijk heeft uitgeleend. Echt een aanrader.

Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap? Door middel van een flyer in de brievenbus.

Wat merk je van het Nabuurschap?  Ik merk het aan de flyers, maar ook aan de hulpvragen die ik over de mail krijg. Bij elke hulpvraag vraag ik mezelf af is dit iets voor mij is en of ik hierbij kan helpen. Ik kom mensen tegen die ik herken van activiteiten van het nabuurschap.

Wat mis je in de wijk? Een dorpspleintje.

Wat zou jij leuk/interessant vinden dat wij organiseren? Vooral dingen die levendigheid brengen en waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Hanneke bedankt Jana, en  belooft dat de foto alleen op de website van het Nabuurschap komt.

Buur onder vuur

Wat is jouw naam: Bram Hijmans

Waar woon je, in welke straat: Traaij

Hoe oud ben je: 69 jaar

Hoe lang woon je hier: 35 jaar

Wat doe/deed je in je werkende leven: In ben gepensioneerd, ik heb bijna 40 jaar bij Bartimeus gewerkt, 25 jaar aan de inserviceopleiding, daarna aan de afdeling Opleidingen veel computercursussen aan het personeel van Bartimeus gegeven. Tot slot als Coordinator Vrijwilligers  gewerkt. Bartimeus heeft zo’n 900 vrijwilligers verspreid over het hele land.

Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap: Mijn vrouw is er, als voorzitter, nauw bij betrokken. De vereniging is onstaan uit de bewonersvereniging De Traay, daarna een werkgroep en sinds 2 jaar een Vereniging, ze is één van de initiatiefnemers.

Wat merk je van het nabuurschap: Ik help mee met de website en bij het flyeren. De Korte hulpberichtjes vind ik interessant. Door de huis-aan-huis berichten blijf ik op de hoogte. Door Hanneke veel aanloop in huis en veel mensen op straat spreken mij aan en vinden het een goed initiatief.

Wat mis je in de wijk: tot nu toe niets

Wat zou jij leuk/interessant vinden dat er georganiseerd wordt: Een groot lichtbord in de wijk met nieuwtjes over het nabuurschap.

Interview vond plaats op 10 januari 2017.

Bram geeft toestemming voor het plaatsen van een foto

Hanneke Hijmans

Buur onder vuur

15 december 2016. Het eerste interview met een nabuur.
door Hanneke Hijmans

Vraag 1: Wat is je naam?
Rita van der Meulen

Vraag 2: Waar woon je?
De Wetstein  Pfisterlaan

Vraag 3: Hoe oud ben je?
80 jaar

Vraag 4: Hoe lang woon je in Driebergen?
Ik woon 48 jaar in Driebergen waarvan 25 jaar in deze straat.

Vraag 5: Wat deed je in jouw werkende leven?
Ik was logopediste

Vraag 6: Hoe heb je gehoord over het Nabuurschap?
Ik denk via de brievenbus en via mond-op mond reclame.
Ik was aanwezig bij de allereerste bijeenkomst en heb daar de tip gegeven om geld te genereren via de
Rabobank en het Oranjefonds.

Vraag 7: Wat merk je van het nabuurschap?
Ik krijg regelmatig een mailtje voor een hulpvraag. Ik heb zelf ook een vraag: hoeveel nabuurschappen zijn er
en hebben die contact met elkaar? Ik krijg soms een oproep uit Leersum hoe zit dat dan?

Hanneke  legt uit:
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een website aangekocht die door iedereen te gebruiken is:
MijnBuurtWelzijn, daar krijg je zo nu en dan mail van. Nabuurschap Driebergen Noord maakt geen gebruik van

MijnBuurtWelzijn, daar het bestuur het niet eens is dat iedereen de informatie over ons
Nabuurschap kan lezen en daar ook op kan reageren. Vandaar onze eigen website nabuurschapdriebergennoord.nl.

Er zijn een aantal Buurtnetwerken in Driebergen. Er zijn Buurtnetwerk de Wildbaan, Buurtnetwerk rondom de
Bosstraat, een Buurtnetwerk rondom de Faunalaan. Deze werken niet zoveel samen, maar er zijn er een aantal
vertegenwoordigd in het inspiratieteam (vanuit de gemeente)  die met enige regelmaat bij elkaar komen.

Vraag 8a: Wat mis je in de wijk?
Rita: Niets

Vraag 8b: Wat zou jij willen dat er nog georganiseerd wordt?
Rita zou wel eens willen weten hoe alles in elkaar zit met het Nabuurschap.

Hanneke: Het bestuur van de Vereniging (vastgelegd bij de notaris) Nabuurschap Driebergen Noord bestaat uit 6 leden.
André Bolks is secretaris, Esther Riegen is penningmeester, Jan Huisman, Chris Geerling en Alex Los zijn
bestuursleden en Hanneke Hijmans is de voorzitter.
We hebben 800 huishoudens in het nabuurschap, zo’n 2300 mensen + de 2 verzorgingshuizen, dus in totaal  zo’n 2400 mensen,
waarvan 230 mensen met adres en/of e-mailadres  bij ons bekend zijn en daarvan zijn er  119 betalende leden.
We hebben een startkapitaal gekregen van de gemeente van €1900,-  Het bestuur komt één keer per maand bij elkaar,
door de loop van het jaar organiseert het bestuur activiteiten voor de naburen.
Het Inloophuis, waar we dit interview afnemen,  is een goed voorbeeld van wat we allemaal bereiken.
In 2017 komt daar de derde donderdag van de maand bij vanaf half 8 tot half 10 ’s avonds. (wel voor 21.00 uur binnen zijn)

Deze informatie en nog veel meer is ook terug te vinden  op onze website: nabuurschapdriebergennoord.nl

Hanneke bedankt Rita voor het interview en meldt dat het interview alleen op de web-site van het nabuurschap geplaatst gaat worden
en Hanneke vraagt Rita of haar foto bij dit artikel geplaatst mag worden, Rita stemt toe.